+47 23 96 65 96
Søk

Generelle betingelser

Teknisk arrangør

Alle reiser er arrangert av NYATI Safari i samarbeid med fly-, transportselskaper, lokale hoteller og agenter. NYATI Safari er medlem av Reisegarantifondet (reg. nr. 1803) og eier NYATI Safari Lodge, NYATI Cheetah Camp og NYATI Bush Camp beliggende i Sør-Afrika.

Avtalegrunnlag

Disse generelle betingelsene, sammen med utleverte kataloger, brosjyrer og annet salgsmateriale samt fakturaen og fakturaens bilag, utgjør til sammen avtalen om deltakelse på reisen. Reisedeltakerne er forpliktet til å underskrive standard “Indemnity forms” ved ankomsten til NYATI Safari Lodge i Sør-Afrika. Kopi av skjemaet kan fås på forhånd på forespørsel.

Påmelding

Avtalen er bindende for begge parter fra mottak av depositum innen angitt tidsfrist. Ved å betale depositum bekrefter kunden at hun/han har gjort seg kjent med og har akseptert alle muntlige og skriftlige vilkår og/eller vilkår oppgitt i brosjyrematerialet tilknyttet reisen. For- og etternavn for reisedeltakerne må samstemme fullstendig med det som står oppgitt i reisedeltakernes pass. NYATI Safari kan ikke garantere at det er ledig plass på produktene som tilbys før bekreftelse mottas fra leverandører/samarbeidspartnere.

Depositum / 1. delbetaling

Med mindre annet står spesifisert på fakturaen for den aktuelle reisen, skal det ved påmelding betales et depositum på 50 % av reisens kostnad (100 % hvis bestilling skjer senere enn 3 måneder før avreise). Er ikke depositumet betalt innen den angitte fristen, gjelder ikke avtalen.

Sluttbetaling / 2. delbetaling

Med mindre annet står spesifisert på den utsendte fakturaen, skal restbeløpet på 50 % av reisens kostnad være innbetalt og ha kommet NYATI Safari i hende senest 60 dager før avreise. Flybilletter, en detaljert reiseplan og øvrige dokumenter vil bli sendt senest 10 dager før avreise.

Reisens kostnad

Reisens kostnad dekker ytelsene som nevnes i prislisten og programmet. De fleste skatter og avgifter vil være inkludert i reisens kostnad. I enkelte land kan det imidlertid forekomme skatter, f.eks. flyplassavgifter, som kun kan betales kontant på stedet. Med mindre annet står spesifisert er disse ikke inkludert i reisens kostnad og betales derfor direkte av den reisende. I den utstrekning NYATI Safari kjenner til slike avgifter, vil de stå spesifisert på reisedokumentene og/eller i prislisten. Det er imidlertid land/byer som fastsetter slike skatter etter eget skjønn. NYATI Safari har ingen innflytelse på slik fastsettelse, og vi kan ikke påta oss ansvar for eventuelle skatter/avgifter som det ikke har vært opplyst om, eller som har blitt endret.

Betaling av reise

Du kan betale reisen din med bankoverføring eller på nettet via den tilsendte betalingslenken. Vi tar følgende kort: Visa/Dankort, Visa, Visa Electron, JCB, Maestro, MasterCard og American Express. Vær oppmerksom på at det påløper et gebyr ved betaling med visse typer kort.

Betaling fra utlandet

Hvis du bor utenfor Danmark og betaler via en utenlandsk bank, kan det hende at banken din krever et gebyr for overføring av pengene. I tillegg krever vår bank DKK 30,- i ekspedisjonsgebyr. Dette kommer i tillegg. Vær oppmerksom på at om du betaler depositum og restbeløp i flere omganger, vil du bli avkrevd dette gebyret for hver innbetaling.

Bankopplysninger til bruk ved betaling via utenlandsk bank

Hvis du betaler via en utenlandsk bank, skal du bruke følgende bankopplysninger: 

  • IBAN-nr. DK5320008971394413
  • Swift-nr. NDEADKKK Bank Nordea, DK- 0900 København C
  • SWIFT-nummer: NDEADKKKXXX

Det er viktig at du oppgir fakturanummeret som referanse. Husk at både den utenlandske og den danske banken tar et gebyr – du kan få mer informasjon om dette fra banken din.

Avbestilling

Avbestilling av reisen skal skje skriftlig. Ved avbestilling tidligere enn 6 måneder før avreise vil du bli avkrevd et ekspedisjonsgebyr på 10 % av reisens kostnad. Skjer avbestillingen mellom 6 og 3 måneder før avreise, utgjør avbestillingsgebyret 50 % av reisens pris, mens avbestilling senere enn 3 måneder før avreise medfører tap av retten til tilbakebetaling. Hvis forholdene på reisemålet innenfor et tidsrom på 14 dager før avreisen er av en slik karakter at det vil være åpenbar fare for kundens liv eller førlighet, dvs. krigshandlinger, naturkatastrofer eller smittsomme sykdommer, refunderes reisens samlede pris. Dette forutsetter imidlertid at danske myndigheter (det danske Udenrigsministeriet) direkte fraråder at man reiser til det aktuelle området. Dette gjelder imidlertid ikke dersom kunden ved inngåelse av avtalen var kjent med den aktuelle situasjonen, eller at situasjonen var allment kjent.

Avbestillingsbeskyttelse

Vi anbefaler at du tegner en avbestillingsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med avbestilling pga. akutt legedokumentert sykdom, ulykke eller død, som inntreffer før avreise hos reisedeltakeren selv, ektefelle, samboer, barn, foreldre eller søsken m.m. For å være gyldig må avbestillingsbeskyttelsen tegnes og betales samtidig med innbetaling av depositum/1. delbetaling til NYATI Safari. OBS: Hvis personen som er årsaken til avbestillingen, har fylt 75 år, begrenses erstatningen til maksimalt kr. 20 000 kr. Forsikringen dekker blant annet heller ikke sykdom som var kjent da forsikringen ble tegnet. NYATI Safari sender ytterligere informasjonsmateriale ved bestilling av reisen. Forsikringsbetingelsene kan fås på forespørsel.

Endring av bestilling

Om kunden ønsker å foreta endringer i innholdet i ytelsene som er bestilt, herunder valg av ekstraytelser eller destinasjoner, påløper det et ekspedisjonsgebyr på kr. 500,– per endring. Endringer i avreisetidspunkt betraktes som avbestilling og nybestilling med de samme gebyrer og vilkår som gjaldt for den avbestilte reisen. Endring eller reduksjon i antall destinasjoner betraktes som avbestilling av de endrede/fjernede destinasjonene og nybestilling av eventuelle nye destinasjoner. Overdragelse av reisen i tiden fram til utstedelse av flybillett (5–3 uker før avreise): Reisen kan generelt overdras til en annen person forutsatt at byråets underleverandører aksepterer dette. I tillegg til et ekspedisjonsgebyr på kr. 500,– kan det eventuelt påløpe ytterligere endringsgebyr fra samarbeidende flyselskaper/underleverandører. Tegnede forsikringer kan ikke overdras til andre og refunderes ikke. Ved overdragelse har den opprinnelige kjøperen solidarisk ansvar og hefter for reisens betaling.

Uteblivelse og ubenyttede ytelser m.m.

Om reisedeltakeren ikke stiller til angitt tid og på angitt sted for ut- eller hjemreise, eller om reisedeltakeren ikke kan påbegynne eller fullføre reisen pga. manglende reisedokumenter som f.eks. gyldig pass, nødvendige visa og vaksinasjonsattester osv., har NYATI Safari rett til å ta full betaling for reisen. Om kunden uteblir fra spesifiserte transporter eller på annen måte unnlater å benytte de ytelsene som er bestilt, kan vedkommende ikke kreve godtgjørelse for de ubenyttede ytelsene.

Reiseforsikring

Folketrygden, gjennom Europeisk helsetrygdkort, dekker som hovedregel ikke utgifter til helsetjenester ved turistopphold utenfor EØS-området eller Sveits, og de fleste sykeforsikringer tilknyttet kredittkort m.m. gir ikke tilstrekkelig dekning ved reiser til Afrika. Derfor anbefaler vi på det sterkeste å tegne en reiseforsikring med ubegrenset dekning i tilfelle eventuell sykdom og hjemtransport. NYATI Safari i samarbeid med forsikringsselskap tilbyr tegning av reiseforsikring. Brosjyre og forsikringsbetingelser sendes sammen med faktura og kan også fås på forespørsel. OBS: Det er reisedeltakerens eget ansvar å tegne de nødvendige reiseforsikringer, og NYATI Safari påtar seg intet ansvar ved manglende forsikringsdekning.

Pass, visum og vaksinasjoner

Opplysninger om forhold tilknyttet pass, visum, helsemessige vilkår som f.eks. krav om vaksiner eller lignende krav, som må være oppfylt for at reisen skal kunne gjennomføres, vil bli meddelt i forbindelse med bekreftelsen/fakturaen. OBS: Alle opplysninger gjelder for reisende med dansk pass. Om den reisende ikke har dansk pass, skal dette oppgis ved bestilling, slik at NYATI Safari kan veilede og henvise den reisende om hvordan hun/han selv kan innhente informasjon om de aktuelle formalitetene som gjelder for reisen, hos sitt eget lands ambassade, konsulat og godkjent utenlandsvaksinasjonstjeneste. Om NYATI Safari ikke informeres om dette, har NYATI Safari intet ansvar for konsekvensene som eventuelle manglende innreisedokumenter, vaksinasjoner osv. får for den reisende. Utenfor EU-land er det vanligvis et krav at passet må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemkomst.

Prisendringer etter avtaleinngåelse

Prisene er basert på gjeldende tariffer, avgifter og valutakurser, og NYATI Safari forbeholder seg derfor retten til å heve prisen etter avtalens inngåelse dersom det oppstår endringer i transportkostnader, inkludert drivstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer for disse tjenesteytelser, f.eks. flyplassavgifter, landings- og startavgifter og lignende. En prisøkning skal varsles snarest mulig og senest 20 dager før avreise og skal ikke overstige 10 % av reisens annonserte pris. Om disse betingelsene ikke overholdes, kan deltakeren avbestille reisen omkostningsfritt. Dette betinger imidlertid at avbestillingen meddeles NYATI Safari umiddelbart etter at informasjon om prisøkningen er meddelt.

Avlysninger og endringer i programmet

NYATI Safari forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer i transportmidler, tidsplaner, hoteller eller andre forhold i forbindelse med reisen. Det vil bli informert om slike endringer så raskt som mulig. I slike tilfeller har den reisende kun rett på erstatning/avslag i prisen dersom ytelse han/hun dermed mottar – fra et standardmessig synspunkt – avviker vesentlig fra den lovede ytelsen. Reisen kan bli avlyst dersom arrangøren vurderer at det er nødvendig å gjøre det av tvingende grunner. Det skal varsles om slik avlysning senest 20 dager før planlagt avreise. Ved avlysning vil reisedeltakerne få refundert hele det innbetalte beløpet. Utover dette ytes det ingen godtgjørelse.

Den tekniske arrangørens ansvar

NYATI Safari er i henhold til den danske Pakkerejseloven ansvarlig for å gjennomføre reisene i henhold til programmet/prislisten. NYATI Safari er imidlertid ikke ansvarlig for mangler, endringer og/eller avlysninger pga. force majeure eller force majeure-lignende hendelser, dvs. alle hendelser som arrangøren ved avtalens inngåelse ikke har hatt mulighet til å forutse, avbøte eller avverge (avtalebrudd, overenskomststridige streiker, værforhold m.m.).

Flyreisen

NYATI Safari benytter kun rutefly og anerkjente flyselskaper av høy internasjonal sikkerhet og standard. NYATI Safari opptrer kun som agent for de benyttede flyselskapene, og NYATIs ansvar for mangler samt person- og tingskader er dermed begrenset til det erstatningsansvar våre leverandører har iht. internasjonale lover og bestemmelser om reise med rutefly (Warszawa-konvensjonen).

Flytider og innsjekkingstider på reiseplan og billetter

Tidene som står oppgitt på billetten og reiseplanen, er alltid lokale tider. Det kan forekomme tidsendringer etter at flybilletter og reiseplan er utstedt. Kontroller derfor alltid avgangstidene i de tilsendte reisedokumentene samt løpende under reisen. Videre anbefales det at kunden allerede ved ankomst til en bestemmelsesflyplass, kontrollerer innsjekkingstidene. Opplysninger fra NYATI Safari eller flyselskapet om avgangsgate og terminaler er kun veiledende – ikke bindende. Det kan skje ting som gjør det nødvendig å flytte avreise fra en gate/terminal til en annen. Sjekk derfor alltid gate/terminal for eksempel ved flybytte med korte tidsmarginer.

Kundens forpliktelser

Kunden skal sørge for å ha gyldig pass samt alle visa og vaksinasjoner som er nødvendige for den aktuelle reisens gjennomføring. Før avreise skal kunden også sjekke at alle deltakernes navn på billetter, pass, flybilletter og øvrige reisedokumenter er korrekte og stemmer overens med bestillingen. Navnet på flybilletten skal være i overensstemmelse med navnet som står i passet. Hvis det ikke er tilfelle, kan det føre til avvisning ved innsjekking til flyet. NYATI Safari og dets leverandører påtar seg intet ansvar for konsekvensene angivelse av feilaktige opplysninger i reisedokumentene kan medføre.

Oppmøte- og reisetidspunkter

Kunden forplikter seg til å holde seg informert om eventuelle endringer i oppmøte-, viderereise- og hjemreisetidspunkter ved å kontakte lokale agenter og flyselskaper. Kunden forplikter seg også til å møte opp i rett tid på møteplassene som står angitt i reiseplanen eller som på annen måte er tydelig angitt for turer, viderereise og hjemreise m.m., jf. avsnittet om uteblivelse.

Øvrige betingelser

Reisene gjennomføres i samsvar med det danske Forbrugerrådets fastsatte vilkår for deltakelse på pakkereiser. Alle fra-prisene våre er veiledende, og vi tar forbehold om endringer, feil, prisstigning og utsolgte fly.

Reklamasjon

Eventuelle klager over mangler ved reisen skal meddeles flyselskapet, NYATI Safari Lodge, NYATI Safaris representant på stedet eller i Danmark umiddelbart etter at mangelen er oppdaget, slik at feilen/mangelen kan avhjelpes med en gang. Om reklamasjonen rettes direkte til det aktuelle flyselskapet eller NYATI Safaris representant på stedet, bør kunden sikre seg bevis for dette dersom feilen/mangelen ikke kan avhjelpes på stedet og kunden eventuelt ønsker å fremsette et krav senere. Manglende reklamasjon vil som hovedregel medføre tap av retten til senere å kreve erstatning eller forholdsmessig avslag.

Verneting/lovvalg

Eventuelle krav rettet mot NYATI Safari skal avgjøres i henhold til dansk rett. Klager eller søksmål som ikke kan avgjøres av Rejseankenævnet, skal avgjøres av Sø- og Handelsretten i Danmark.

Kontakt oss
Kontakt Nyati
Ring oss på +47 21 61 16 21 eller skriv til:
Vennligst skriv inn alle nødvendige felt
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse
Send

Søk i NYATI

Dette nettstedet bruker funksjoner som eldre versjoner av Internet Explorer ikke støtter. Du bør derfor endre eller oppgradere nettleseren din.