+47 23 96 65 96
Søk

Generelle betingelser

Teknisk arrangør

Alle reiser er arrangert av NYATI Safari i samarbeid med fly- og transportselskaper, lokale hoteller og agenter. NYATI Safari er medlem av danske Reisegarantifonden (reg.nr. 1803) og eier NYATI Safari Lodge og NYATI Cheetah Camp i Sør-Afrika.

Avtalegrunnlag

Disse generelle betingelsene, sammen med kataloger, brosjyrer og annet salgsmateriale samt fakturaen og fakturaens bilag, utgjør til sammen avtalen om deltakelse på reisen. Reisedeltakerne er forpliktet til å underskrive standard "Indemnity forms" ved ankomsten til NYATI Safari Lodge i Sør-Afrika. Kopi av skjemaene kan fås på forhånd på forespørsel.

Påmelding

Avtalen er bindende for begge parter fra mottak av depositum innen angitt tidsfrist. Ved å betale depositum bekrefter kunden at hun/han har gjort seg kjent med og har akseptert alle muntlige og skriftlige vilkår og/eller vilkår oppgitt i brosjyrematerialet for reisen. Alle navn, som må samstemme fullstendig med navnene oppgitt i reisedeltakernes pass, samt fødselsdatoer skal oppgis. NYATI Safari kan ikke garantere at det er ledig plass på produktene som tilbys før bekreftelse mottas fra leverandører/samarbeidspartnere.

Depositum / 1. delbetaling

Med mindre annet står spesifisert på fakturaen for den aktuelle reisen, skal det ved påmelding betales et depositum på 50 % av reisens kostnad (100 % hvis bestilling skjer senere enn 3 måneder før avreise). Er ikke depositumet betalt innen den angitte fristen, faller avtalen bort.

Sluttbetaling / 2. delbetaling

Med mindre annet står spesifisert på den utsendte fakturaen, skal restbeløpet på 50 % av reisens kostnad være innbetalt og ha kommet NYATI Safari i hende senest 60 dager før avreise. Flybilletter, en detaljert reiseplan og øvrige dokumenter vil bli sendt senest 10 dager før avreise.

Reisens kostnad

Reisens kostnad dekker ytelsene som nevnes i programmet. De fleste skatter og avgifter vil være inkludert i reisens kostnad. I enkelte land kan det imidlertid forekomme skatter, f.eks. flyplassavgifter, som kun kan betales kontant på stedet. Med mindre annet står spesifisert er disse ikke inkludert i reisens kostnad og betales derfor direkte av den reisende. I den utstrekning NYATI Safari kjenner til slike avgifter, vil de stå spesifisert på reisedokumentene. Det er imidlertid land/byer som fastsetter slike skatter etter eget skjønn. NYATI Safari har ingen innflytelse på slik fastsettelse, og vi kan ikke påta oss ansvar for eventuelle skatter/avgifter som det ikke har vært opplyst om, eller som har blitt endret.

Betaling av reise

Du kan betale reisen din via den tilsendte betalingslenken. Vi tar følgende kort: Visa, Visa Electron, Maestro og MasterCard. Vær oppmerksom på at kredittkortselskapet tar et gebyr ved betaling med visse typer kort.

Avbestilling

Avbestilling av reisen skal skje skriftlig. Ved avbestilling tidligere enn 6 måneder før avreise vil du bli avkrevd et ekspedisjonsgebyr på 30 % av reisens kostnad. Skjer avbestillingen mellom 6 og 3 måneder før avreise, utgjør avbestillingsgebyret 50 % av reisens pris, mens avbestilling senere enn 2 måneder før avreise medfører tap av retten til tilbakebetaling. Hvis forholdene på reisemålet innenfor et tidsrom på 14 dager før avreisen er av en slik karakter at det vil være åpenbar fare for kundens liv eller førlighet, dvs. krigshandlinger, naturkatastrofer eller smittsomme sykdommer, refunderes reisens samlede pris. Dette forutsetter imidlertid at norske myndigheter (det norske Utenriksdepartementet) direkte fraråder at man reiser til det aktuelle området. Dette gjelder imidlertid ikke dersom kunden ved inngåelse av avtalen var kjent med den aktuelle situasjonen, eller at situasjonen var allment kjent.

Avbestillingsbeskyttelse

Vi anbefaler at du tegner en avbestillingsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med avbestilling pga. akutt legedokumentert sykdom, ulykke eller død, som inntreffer før avreise hos reisedeltakeren selv, ektefelle, samboer, barn, foreldre eller søsken m.m. For å være gyldig må avbestillingsbeskyttelsen være tegnet før innbetaling av depositum / 1. delbetaling til NYATI Safari.

Endring av bestilling

Om kunden ønsker å foreta endringer i innholdet i ytelsene som er bestilt, herunder valg av ekstraytelser eller destinasjoner, påløper det et ekspedisjonsgebyr på kr. 500,– per endring. Endringer i avreisetidspunkt betraktes som avbestilling og nybestilling med de samme gebyrer og vilkår som gjaldt for den avbestilte reisen. Endring eller reduksjon i antall destinasjoner betraktes som avbestilling av de endrede/fjernede destinasjonene og nybestilling av eventuelle nye destinasjoner. Overdragelse av reisen i tiden fram til utstedelse av flybillett (5–3 uker før avreise): Reisen kan generelt overdras til en annen person forutsatt at byråets underleverandører aksepterer dette. I tillegg til et ekspedisjonsgebyr på kr. 500,– kan det eventuelt påløpe ytterligere endringsgebyr fra samarbeidende flyselskaper/underleverandører. Tegnede forsikringer kan ikke overdras til andre og refunderes ikke. Ved overdragelse har den opprinnelige kjøperen solidarisk ansvar og hefter for reisens betaling.

Uteblivelse og ubenyttede ytelser m.m.

Om reisedeltakeren ikke stiller til angitt tid og på angitt sted for ut- eller hjemreise, eller om reisedeltakeren ikke kan påbegynne eller fullføre reisen pga. manglende reisedokumenter som f.eks. gyldig pass, nødvendige visa og vaksinasjonsattester osv., har NYATI Safari rett til å ta full betaling for reisen. Om kunden uteblir fra spesifiserte transporter eller på annen måte unnlater å benytte de ytelsene som er bestilt, kan vedkommende ikke kreve godtgjørelse for de ubenyttede ytelsene.

Reiseforsikring

Folketrygden, gjennom Europeisk helsetrygdkort, dekker som hovedregel ikke utgifter til helsetjenester ved turistopphold utenfor EØS-området eller Sveits, og de fleste sykeforsikringer tilknyttet kredittkort m.m. gir ikke tilstrekkelig dekning ved reiser til Afrika. Derfor anbefaler vi på det sterkeste å tegne en reiseforsikring med ubegrenset dekning i tilfelle eventuell sykdom og hjemtransport. OBS: Det er reisedeltakerens eget ansvar å tegne de nødvendige reiseforsikringer, og NYATI Safari påtar seg intet ansvar ved manglende forsikringsdekning.

Pass, visum og vaksinasjoner

Den reisende plikter å sørge for å ha gyldig pass, visum og nødvendige vaksinasjoner også for eventuelle medfølgende barn. Før avreise må du sjekke at det er tomme sider i passet ditt. Har du ikke det, kan du bli avvist. Passet ditt må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemkomst. Det er den reisendes ansvar å overholde inn- og utreisereglene i landene hun/han skal besøke. Før avreise skal den reisende også kontrollere at alle reisedokumenter er korrekte, og at alle navn er stavet korrekt i henhold til passet. Hvis de ikke er det, kan det føre til avvisning ved innsjekking. Ved navneendring i dokumenter som allerede er utstedt, vil det bli avkrevd et gebyr som maksimalt kan beløpe seg til prisen for en ny billett. Er du ikke dansk statsborger, er det ditt ansvar å innhente opplysninger om gjeldende innreiseregler fra ambassade eller konsulat. NYATI Safari påtar seg intet ansvar for konsekvensene som eventuelle manglende innreisedokumenter, vaksinasjoner osv. får for den reisende. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det fra 1. juni 2015 gjelder nye regler for innreise til Sør-Afrika med mindreårige. Les mer under punktet "Kundens forpliktelser".

Prisendringer etter avtaleinngåelse

Prisene er basert på gjeldende tariffer, avgifter og valutakurser, og NYATI Safari forbeholder seg derfor retten til å heve prisen etter avtalens inngåelse dersom det oppstår endringer i transportkostnader, inkludert drivstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer for disse tjenesteytelser, f.eks. flyplassavgifter, landings- og startavgifter og lignende. En prisøkning skal varsles snarest mulig og senest 20 dager før avreise og skal ikke overstige 10 % av reisens annonserte pris. Om disse betingelsene ikke overholdes, kan deltakeren avbestille reisen omkostningsfritt. Dette betinger imidlertid at avbestillingen meddeles NYATI Safari umiddelbart etter at informasjon om prisøkningen er meddelt.

Avlysninger og endringer i programmet

NYATI Safari forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer i transportmidler, tidsplaner, hoteller eller andre forhold i forbindelse med reisen. Det vil bli informert om slike endringer så raskt som mulig. I slike tilfeller har den reisende kun rett på erstatning/avslag i prisen dersom ytelse han/hun dermed mottar – fra et standardmessig synspunkt – avviker vesentlig fra den lovede ytelsen. Reisen kan avlyses hvis arrangøren vurderer at det er tvingende nødvendig å gjøre det. Det skal varsles om slik avlysning senest 20 dager før planlagt avreise. Ved avlysning vil reisedeltakerne få refundert hele det innbetalte beløpet. Utover dette ytes det ingen godtgjørelse.

Den tekniske arrangørens ansvar

NYATI Safari er i henhold til den danske Pakkerejseloven ansvarlig for å gjennomføre reisene i henhold til programmet. NYATI Safari er imidlertid ikke ansvarlig for mangler, endringer og/eller avlysninger pga. force majeure eller force majeure-lignende hendelser, dvs. alle hendelser som arrangøren ved avtalens inngåelse ikke har hatt mulighet til å forutse, avbøte eller avverge (avtalebrudd, overenskomststridige streiker, værforhold m.m.).

Flyreisen

NYATI Safari benytter kun rutefly og anerkjente flyselskaper av høy internasjonal sikkerhet og standard. NYATI Safari opptrer kun som agent for de benyttede flyselskapene, og NYATIs ansvar for mangler samt person- og tingskader er dermed begrenset til det erstatningsansvar våre leverandører har iht. internasjonale lover og bestemmelser om reise med rutefly (Warszawa-konvensjonen).

Flytider og innsjekkingstider på reiseplan og billetter

Tidene som står oppgitt på billetten og reiseplanen, er alltid lokale tider. Det kan forekomme tidsendringer etter at flybilletter og reiseplan er utstedt. Kontroller derfor alltid avgangstidene i de tilsendte reisedokumentene samt løpende under reisen. Videre anbefales det at kunden allerede ved ankomst til en bestemmelsesflyplass, kontrollerer innsjekkingstidene. Opplysninger fra NYATI Safari eller flyselskapet om avgangsgate og terminaler er kun veiledende – ikke bindende. Det kan skje ting som gjør det nødvendig å flytte avreise fra en gate/terminal til en annen. Sjekk derfor alltid gate/terminal for eksempel ved flybytte med korte tidsmarginer.

Kundens forpliktelser

Kunden skal sørge for å ha gyldig pass samt alle visa og vaksinasjoner som er nødvendige for den aktuelle reisens gjennomføring. Før avreise skal kunden også sjekke at alle deltakernes navn på pass, flybilletter og øvrige reisedokumenter er korrekte og stemmer overens med bestillingen. Navnet på flybilletten skal være i overensstemmelse med navnet som står i passet. Hvis det ikke er tilfelle, kan det føre til avvisning ved innsjekking til flyet. NYATI Safari og dets leverandører påtar seg intet ansvar for konsekvensene angivelse av feilaktige opplysninger i reisedokumentene kan medføre.

Vær oppmerksom på at nye pass- og visumregler gjelder for reiser med barn til Sør-Afrika. Nye regler for innreise til Sør-Afrika med mindreårige trådte i kraft 1. juni 2015. Reglene innebærer at barn og unge under 18 år som reiser inn i eller ut av eller er i transitt i Sør-Afrika, må ha med følgende dokumenter:

Fødselsattest

Fødselsattesten må være oversatt til engelsk. Dette gjelder uansett hvem barnet reiser med, også dersom barnet reiser med sine foreldre eller verge. Du kan bestille fødselsattest på engelsk eller i en flerspråklig utgave på Skatteetaten. Fra 1. juni 2015 kreves det fødselsattest med apostille for alle barn under 18 år, uansett nasjonalitet, ved reiser til og fra Sør-Afrika. Apostillestempel fås hos Fylkesmannen der du bor.

Oversatt fullmakt

I tillegg skal foreldre som reiser alene med et barn, ha med seg en godkjent kopi av passet samt en oversatt fullmakt fra forelderen som ikke er med på reisen, hvor vedkommende gir sin tillatelse til at forelderen kan reise alene med det aktuelle barnet. Disse reglene gjelder også i situasjoner hvor det er felles foreldreansvar, men hvor ikke begge foreldrene er med på reisen. Er en forelder død, må dødsattest medbringes. I slike tilfeller utgjør dødsattesten en fullmakt, og den skal være oversatt til engelsk. Er barnet adoptert, må engelskspråklig dokumentasjon på adopsjonen medbringes. Merk: Før avreise skal dokumentene påføres et apostillestempel som du får ved henvendelse til fylkesmannen der du bor. For oppdatert informasjon om innreisebestemmelser oppfordres reisende til å ta kontakt med Sør-Afrikas ambassade i Oslo på telefonnummer +47 23 27 32 20.

VIKTIG: Du/dere er selv ansvarlig for å overholde et lands regelverk for innreise og utreise. Det er landets myndigheter som fastsetter innreise- og utreisereglene for landet, og det er de som avgjør om du oppfyller kravene. Vi anbefaler derfor alltid at du kontakter det aktuelle landets myndigheter før avreise, blant annet for å sjekke at passet ditt er gyldig, og at du oppfyller eventuelle visumkrav. Formålet med dokumentasjonskravet er å bekjempe menneskehandel som involverer barn. 

Vær oppmerksom på at kravet om å ha med barnets fødselsattest gjelder både ved innreise og utreise samt ved transitt i Sør-Afrika. Hvis du ikke har med deg barnets fødselsattest, vil du bli nektet innreise til Sør-Afrika, og du vil bli avvist ved innsjekking.

Oppmøte- og reisetidspunkter

Kunden forplikter seg til å holde seg informert om eventuelle endringer i oppmøte-, viderereise- og hjemreisetidspunkter ved å kontakte lokale agenter og flyselskaper. Kunden forplikter seg også til å møte opp i rett tid på møteplassene som står angitt i reiseplanen eller som på annen måte er tydelig angitt for turer, viderereise og hjemreise m.m., jf. avsnittet om uteblivelse.

Øvrige betingelser

Reisene gjennomføres i samsvar med det danske Forbrugerrådets fastsatte vilkår for deltakelse på pakkereiser. Alle fra-prisene våre er veiledende, og vi tar forbehold om endringer, feil, prisstigning og utsolgte fly.

Reklamasjon

Eventuelle klager over mangler ved reisen skal meddeles flyselskapet, NYATI Safari Lodge, NYATI Safaris representant på stedet eller i Norge umiddelbart etter at mangelen er oppdaget, slik at feilen/mangelen kan avhjelpes med en gang. Om reklamasjonen rettes direkte til det aktuelle flyselskapet eller NYATI Safaris representant på stedet, bør kunden sikre seg bevis for dette dersom feilen/mangelen ikke kan avhjelpes på stedet og kunden eventuelt ønsker å fremsette et krav senere. Manglende reklamasjon vil som hovedregel medføre tap av retten til senere å kreve erstatning eller forholdsmessig avslag.

Verneting/lovvalg

Eventuelle krav rettet mot NYATI Safari skal avgjøres i henhold til dansk rett. Klager eller søksmål som ikke kan avgjøres av Rejseankenævnet, skal avgjøres av Sø- og Handelsretten i Danmark.

Kontakt oss
Kontakt Nyati
Ring oss på +47 23 96 65 96 eller skriv til:
Vennligst skriv inn alle nødvendige felt
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse
Send
Dette nettstedet bruker funksjoner som eldre versjoner av Internet Explorer ikke støtter. Du bør derfor endre eller oppgradere nettleseren din.